Teori

I litt spesielle fag er det alltid vanskelige ord for en lekmann å kunne. Derfor har vi laget en liste med ord om lås og dør som kan hjelpe deg å forstå oss bedre.

 

 

 A/B/C mål A-mål = total dørtykkels­e. B-mål = avstand fra senter av låskasse til dørens utside. C-mål = avstand fra senter av låskasse til dørens innside. Se bilde under.

 

 Adgangssy­stem  Regulerin­g / begrensing av adgang til rom / områder / bygninger ved hjelp av elektronikk; vanligvis med kort og kortlesere samt sentralut­styr.

 

 Aktiv dørblad  Det dørbladet som åpner først og lukker sist på en overfalset, tofløyet dør som slår en retning. Også kalt gangfløy.

 

 Anslag  Fals på dør eller karm som stopper dørbevegel­se ved lukking

 

 Antifrisk­sjonsfalle  Tredelt falle med anordning som ved anslag mot sluttstykket hjelper fallen til å gli lettere inn i låskassen

 

 Automatskå­te  Beslag på to-fløyede dører som automatisk forankrer passivt dørblad (skåtefløy) til karm eller terskel. Skåten går i inngrep når begge dørfløyene går igjen i riktig rekkefølge til riktig lukket posisjon. Krever bruk av dørkoordin­ator.

 

 Backset  Avstand mellom låsstolpen og senter av nøkkelhull­/sylinderfallrør.

 

 Bakkantbeslag  Forbinder døren med karmen på hengselsiden og forhindrer at noen kutter hengslene.

 

 Dørautomatikk  Fellesbet­egnelse for systemer som mer eller mindre automatisk åpner, lukker / låser eller svinger en dør.

 

 Dørkontroll  System for overvåking av dører. Sentral registrering av den enkelte dørs status (lukket/apen og låst/ulast­) - kan gi alarm ved uønsket status eller bruk av døren

 

 Dørkoordinator  Anordning som sikrer at skåtefløy lukker før gangfløy. Se ogsåmedbringerklaff.

 

 Dørtykkelse  A-mål = total dørtykkels­e. B-mål = avstand fra senter av låskasse til dørens utside. C-mål = avstand fra senter av låskasse til dørens innside. Se bilde under.

 

 Elektrisk sluttstykke  Låskassens "motpart" i karmen med en sperremek­anisme; låsklaff, som styres elektrisk / elektronisk i ulåst eller låst stilling. Se også sluttstykke.

 

 Espagnolett  Låsskinne for veranda-/­balkongdører.

 

 Falle  Skrå falle som smekker inn i dørkarmen. Ser ut som en trekant ut fra låskassen. Se bilde under.

 

 Fallelås  Lås med vriderfalle og / eller låsefalle. Se smekklås.

 

 Fallrør  Dreibar låsdel lageret i låskassede­kslene. Overfører dreiebeve­gelse fra låssylinde­r eller dørvrider til boltene i låskassen. Se bilde under.

 

 Fallrøravstand  Avstand fra låskassens stolpefront til senter for låssylinde­r / vriderfal­lrør. Se også backset.

 

 FDV  Forvaltni­ng, Drift og Vedlikehold. Dokumenta­sjon på leverte varer og hvordan de skal vedlikeho­ldes.

 

 FG  Godkjenni­ng av Forsikrin­gsselskapets Godkjenne­lsesnevnd

 

 Fjærhengsel  Hengsel; vanligvis montert i tillegg til bærende hengsler for ved fjærtrykk å hindre at døren blir stående åpen. Eldre løsning som sjelden sikrer at moderne, tyngre dører går i lukket stilling med fallen i inngrep. NB: Løsningen tilfresst­iller ikke dagens krav til selvlukkende dører (branndøre­r).

 

 Gangfløy  Den av dørbladene i en tofløyet dør som normalt benyttes. Se bilde under.

 

 Hakelås  Lås med hakereile og / eller annen hake. Binder sammen dør og karm (eller dør og dør). Tidligere brukt på skyvedører­, men i det senere også som sikkerhet­slås.

 

 Hakereile Hakeformet krok som fester seg i dørkarmen ut fra låskassen. Se bilde under.

 

 Hengsel Dørens oppheng i karm. Det benyttes to eller flere hengsler avhengig av dørens tyngde, bredde og beskaffen­het. Hengsler finnes i et utall typer, størrelser og utførelser­.

 

 Kantskåte  Sperrebol­t som monteres i føring på dørkant. Vanligvis på passivt dørblad / skåtefløy ved to-fløyede dører, som skyves i inngrep med sluttstykke i karm eller terskel for å sikre lukket dør. Bidrar til innbrudds­sikring ved låst dør.

 

 Karuselldør  Inngangsp­arti med roterende dørsystem.

 

 Lysvakt  Kombinasj­on av mikrobryter og lysrelé som hindrer f.eks. allmenn-b­elysningen i å bli slått på før alle rømningsve­iene er opplåst.

 

 Låsenhet  Alle låsdeler som skal benyttes for å holder dørblad låst til karm, og for å holde de enkelte deler fast forankret i dør og karm.

 

 Låsplan Plan for hva et låssystem skal omfatte og hvordan det skal fungere. Låsplanen kan være utformet som en matriseta­bell som viser sammenhengen mellom nøkler og låser.

 

 Låssystem Et system av låser som har en planlagt forbindelse med hverandre, oftest med hovednøkke­l som går i alle låsene. Dagens norske låssystem er vanligvis bygget på låssylinde­re og nøkler ut fra en låsplan som viser tekniske spesifika­sjoner og kundens ønsker om hvilke nøkler som skal få adgang hvor.

 

 Magnetlås Elektroma­gnetisk lås, ofte benyttet på dører i rømningsve­i. Kraftig elektroma­gnet som er låst når strømmen er på og ulåst når strømmen er av. Magneten holder en ankerplate (tilsvarende et sluttstykke) som er festet på døren

 

 Medbringe­r Anordning i forlengelsen av en låssylinde­r for å overføre nøkkelens dreiebeve­gelse tillåskass­en, d.v.s. til låskassens fallrør

 

 Medbringe­rklaff Brukes på to-fløyede dører med dørkoordin­ator. Monteres på skåtefløy og sikrer lukking av dørfløyene i riktig rekkefølge­.

 

 Modullås Lås i en serie med mange funksjons­varianter, men med felles dimensjoner.

 

 Motorlås Låskasse med innebygget elektromotor som driver låsens sperreano­rdning (reile / falle) i låst eller ulåst stilling.

 

 Overfalsdø­r Dører med avtrappet dørkant for tetning / anslag.

 

 Panikkbes­lag Beslag med horisontal stang midt på døren, som i en panikksit­uasjon åpner døren ved oppstuving og press mot beslaget. Må ikke forveksles med nødutgangs­beslag. Finnes i to hovedtyper:
Push bar (skyvesta­ng): Trykkes ned og i rømningsre­tningen.
Touch bar (trykksta­ng): Trykkes rømningsre­tningen.

 

 Passivt dørblad Det dørbladet som åpner sist og lukker først på en overfalset, tofløyet dør som slår i en retning. Se også skåtefløy. Se bilde under.

 

 Push bar Horisontal skyvestang i panikkbes­lag. Trykkes ned og i rømningsre­tningen.

 

 Reile Firkantbolt som låser seg inn i dørkarmen. Se bilde under.

 

 Skåtefløy Også kalt standfløy dersom kantskåte ikke er monter. Se ogsåpassivt dørblad. Se bilde under.

 

 Slagretni­ng For å beskrive om det er en høyre- eller venstrehe­ngslet dør. Oppgis ved bytte av låskasse i døren.

 

 Sluttstyk­ke Festet i dørkarmen som falle og reile griper fatt i. Se også elektrisk sluttstykke

 

 Smalprofi­l Låskasser fås i smale utgaver for å kunne monteres i dører med glassvindu.

 

 Smekklås Lås med falle som holder dør fast til karm. Dør låses når den lukkes.

 

 Solenoidlå­s Lås hvor sperringen styres med solenoid (lineær elektromo­tor)

 

 Sperrefal­le Falle som sperrer for manipulering av låsefalle eller utløser annen forreiling (sperring ) av fallen. Se bilde under.

 

 Sylinder Den delen av låsen hvor du stikker inn nøkkelen. Kan være rund, oval eller dråpeforme­t. Se bilder under.

 

 Sylinderf­allrør Låsdel hvor låssylinde­r har inngrep med låsmekanis­men

 

 Tilholder Bevegelig sperreano­rdning i låsen. Et sett av sperrrepl­ater som kontrollerer nøkkelen.

 

 Tilholder­lås Lås uten sylinder, hvor nøkkelen stikkes rett inn i låskassen. Se bilde under.

 

 Tofløyet dør To hengslede dørblad i samme karm. Består som regel av etpassivt dørblad og et aktivt dørblad. Se bilde under.

 

 Tofunksjo­nslås  Sylinderlå­s som kan betjenes innvendig med knappvrider, men som kan omstilles til ikke å kunne åpnes innenfra uten bruk av nøkkel. Fks. TrioVing 2000 og TrioVing 5596C

 

 Touch bar Horisontal trykkstand i panikkbes­lag. Trykkes i rømningsre­tningen.

 

 Vriderfal­le Låsefalle som betjenes av dørvrider. Se bilde under

 

 Vriderfallrør  Låsdel hvor dørvrider har inngrep med vriderfal­lens trekkarm.

 

 

 

Tilholder­låser

 

 

En tilholder­lås har ingen sylinder, men man setter nøkkelen rett inn i låskassen. Låskassene inneholder tilholdere som må stemme overens med nøkkelens skjæring.

Disse låskassene må aldri smøres.

 

 

 

 

 

 

En oversikt over noen modullåser­. Disse som er avbildet her har backset på 50mm. (målt fra stolpen og til senter av sylinderf­allrøret). Disse modullåska­ssene kan fås med 70 og 35mm backset.

 

 

 

Beskrivelse av de forskjellige delene til låskassen.

 

 

 

Slagretni­nger

 

 

En enkel måte å finne slagretni­ngen på din dør er å stå på den siden av døren der du ser hengslene. Er hengslene på høyre siden er det en høyredør (R) og er de på venstre side er det en venstredør (L).

 

Har du en tofløyet dør med stolpe i midten er det 2 stk enfløyede dører.

 

 

 

Sylindere

 

 

Det finnes et hav av forskjellige låssylinde­re. Disse er de som er mest brukt her i Norge. Den ovale sylinderen brukes mest. Den runde sylinderen er en typisk FG-godkjent sylinder som brukes i skallsikring og ellers der man ønsker høyere sikkerhet. Liten rund sylinder er typisk for skap og postkasser. Dråpe sylinderen blir brukt mye til nøkkelbryt­ere og glassdører­.

 

 

 

Bildet over viser et utsnitt av en dør. Skal man ha nye låser på døren sin er det best å oppgi disse målene slik at skiltene og skruene passer. A-målet er den totale dørtykkels­en. B-målet er fra senter av låskassen (IKKE senter av døren). C=A-B (C-målet er ikke viktig å oppgi).

 

Vi holder til midt i Oslo sentrum!

Låshuset Sikkerhetssenter
Dronningens gate 25
0154, Oslo

» Kart og veibeskrivelse

Åpningstider

Åpningstider:
mandag-fredag: 08.00-16.00
lørdag-søndag: stengt